Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Uchwalona zmiana SUiKZP w Siekierczynie

W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Gminy Siekierczyn podjęła uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, do którego został wprowadzony projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Mikułowa–Czarna.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna