Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Kontakt

Wykonawca

IDS ENERGETYKA Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel. +48 22 378 80 00
Fax: +48 22 378 80 88
kmilosz@ids-bud.pl
www.ids.pl

ENPROM HVL Sp. z o.o. 
ul. Taneczna 18C
02-829 Warszawa
Tel. +48 22 203 4158
Fax: +48 22 203 41 59 
office@enprom.pl
www.enprom.pl

 

 

Kontakt e-mail: kontakt@liniamikulowaczarna.pl


Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub na stronie internetowej www.pse.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do PSE S.A. zapytanie. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez PSE S.A., jakim jest realizacja polityki informacyjnej dot. realizowanych przez PSE S.A. inwestycji "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna", w szczególności udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz - w przypadku przetwarzania do celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obroną przed takimi roszczeniami – podmiotom świadczącym usługi prawne. Administrator informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Niezależnie od powyższego administrator danych informuje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error