Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Zakres prac

Wykonawcy odpowiadają za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że są zobligowani do zrealizowania wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, realizację prac budowlano-montażowych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Inwestycja obejmuje:

  • Budowę dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji elektroenergetycznej Mikułowa do słupa nr 234 znajdującego się w gminie Ruja. Jeden z nowych torów zostanie w tym miejscu połączony z przewodami zamontowanymi na istniejącym odcinku linii od słupa nr 234 do SE Czarna (tworząc relację Mikułowa – Czarna), zaś drugi tor zostanie połączony z przewodami biegnącymi do stacji elektroenergetycznej Pasikurowice.

  • Modernizację istniejącego i nieprzebudowywanego odcinka linii 400 kV (od słupa nr 234 do SE Czarna).

  • Demontaż istniejącej linii 400 kV Mikułowa – Czarna na odcinku od SE Mikułowa do istniejącego słupa nr 234 włącznie.

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2015-2021.

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error