Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Mikułowa - Czarna wymaga szeregu działań formalno-prawnych.  Oznacza to m.in. konieczność:

  • uzyskania na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • załatwienia wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem,
  • pozyskania na rzecz Inwestora służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
  • wprowadzenia trasy linii do dokumentów planistycznych gmin,
  • uzyskania decyzji środowiskowej,
  • uzyskania pozwolenia na budowę linii,
  • uzyskania pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error