Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Prace nad dokumentami planistycznymi - Gmina Nowogrodziec

W dniu 21 października br. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogrodziec oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa–Czarna.

W dniu 19 października 2016 r., podczas posiedzenia wspólnej Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, przedstawiciele Wykonawcy zaprezentowali Radnym informację dotyczącą stanu prac związanych z realizacją Zadania. W trakcie dyskusji szczegółowo omówiona została m.in. trasa projektowanej linii.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna