Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sulików

W dniu 28.03.2018 r. Rada Gminy Sulików przyjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji  inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna w Gminie Sulików.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna