Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Energii w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 243,9 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 528,2 mln zł.


Cel:

Stworzenie infrastruktury umożliwiającej przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Odnawialnych Źródeł Energii oraz zwiększającej bezpieczeństwo dostaw energii.

 

Efekty:

W ramach projektu budowana jest linia 400 kV Mikułowa – Czarna. Szacowana długość linii wyniesie około 133 km (w tym budowa nowej linii to ok. 100 km oraz modernizacja istniejącej linii to ok. 33 km). Planowana trasa przebiega przez obszar 14 gmin województwa dolnośląskiego.

Ponadto modernizowana jest stacja 400/220/110 kV Mikułowa w celu wprowadzenia do niej nowobudowanej linii 400 kV Mikułowa – Czarna. Prace związane z rozbudową stacji Mikułowa obejmują rozbudowę i modernizację stacji 400/220/110 kV, rozbudowę i modernizację rozdzielni 400 kV w technologii napowietrznej, budowę obiektów pomocniczych, wykonanie przebudowy odcinka linii napowietrznej 220 kV Leśniów oraz budowę budynku przekaźników rozdzielni 400 kV wraz z przyłączami i instalacjami.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error