Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruja

W dniu 20 czerwca 2018 r. w trakcje sesji Rada Gminy Ruja podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji  inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna w Gminie Ruja.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna