Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Uchwalone zmiany SUiKZP w Gminie Nowogrodziec i Gminie Lubań

W dniu 29 listopada 2017 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, do którego wprowadzony został projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Mikułowa–Czarna.

W dniu 30 listopada 2017 r. uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w związku z budową linii 2 x 400 kV Mikułowa–Czarna podjęła Rada Gminy Lubań.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna