Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Uchwalone zmiany SUiKZP w Gminie Krotoszyce i Gminie Pielgrzymka

W dniu 21 lutego 2018 r. Rada Gminy Krotoszyce podjęła uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, do którego wprowadzony został projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Mikułowa–Czarna.

W dniu 22 lutego 2018 r. uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w związku z budową linii 2 x 400 kV Mikułowa–Czarna podjęła Rada Gminy Pielgrzymka.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna