Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Uchwalona zmiana SUiKZP w gminie Złotoryja

W dniu 26 stycznia 2018 r. Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, do którego został wprowadzony projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Mikułowa–Czarna.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna