Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Uchwalona zmiana SUiKZP w Gminie Męcinka

W dniu 16 października 2018 r. Rada Gminy Męcinka podjęła uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, do którego wprowadzony został projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Mikułowa–Czarna.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna