Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Prace nad dokumentami planistycznymi - Złotoryja

W dniu 9 września br. Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa–Czarna.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna