Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Prace nad dokumentami planistycznymi - Sulików

W dniu 29 czerwca 2016 r. w trakcje sesji Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna