Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Prace nad dokumentami planistycznymi - Siekierczyn

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Rada Gminy w Siekierczynie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa–Czarna.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna