Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

MPZP w gminie Legnickie Pole

W dniu 29 stycznia 2019 r. Radni Gminy Legnickie Pole podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji  inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna. 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna