Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kolejnych gminach

W dniu 27 grudnia 2018 r. Radni Gmin Siekierczyn i Lubań podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji  inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.

W dniu 28 grudnia 2018 r. uchwała w sprawie MPZP została również podjęta przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim i Rady Gmin w Krotoszycach i Męcince.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna