Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Pielgrzymce i Nowogrodźcu

W dniu 19 grudnia 2018 r. Radni Gminy Pielgrzymka podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji  inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.

W dniu 21 grudnia 2018 r. uchwała w sprawie MPZP została również podjęta przez Radę Miejską w Nowogrodźcu.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna