Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Gmina Ruja - prace nad dokumentami planistycznymi

W dniu 19 grudnia 2016 r. Rada Gminy Ruja podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna