Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Gmina Męcinka - prace nad dokumentami planistycznymi

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Gminy Męcinka podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przesyłowej linii elektroenergetycznej oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa–Czarna.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna