Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Dyskusje publiczne w gminach Męcinka i Legnickie Pole

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Mikułowa - Czarna.

W dniu 23 maja 2018 r. odbyły się dyskusje publiczne nad projektami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Męcinka i gminy Legnickie Pole.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna