Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 4 czerwca 2018 r. Od decyzji nie wpłynęło żadne odwołanie.

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna jest realizowana na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Za realizację inwestycji odpowiada konsorcjum polskich firm IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. oraz ENPROM HVL Sp. z o.o. Wydana decyzja oznacza, że Wykonawca, projektując linię, wypełnił wszystkie surowe normy i przepisy regulujące kwestie oddziaływania infrastruktury na otoczenie.

Raport środowiskowy wraz z projektem linii został poddany przez RDOŚ szczegółowej weryfikacji. Wydanie decyzji poprzedziła procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym również w aspekcie społecznym. W ramach raportu środowiskowego przeprowadzono m.in. kompleksową inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić czy linia może oddziaływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt.

Realizowana inwestycja jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w województwie dolnośląskim. Projektowana linii 400 kV posłuży przede wszystkim do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów i przesłania jej w kierunku wschodnim. Zakres projektu obejmuje budowę dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji elektroenergetycznej Mikułowa do słupa nr 234, znajdującego się w gminie Ruja, modernizację istniejącego i nieprzebudowywanego odcinka linii 400 kV (od słupa 234 do SE Czarna) i demontaż istniejącej linii 400 kV Mikułowa – Czarna na odcinku od SE Mikułowa do istniejącego słupa nr 234. Szacowana długość linii wyniesie 133 km (budowa nowej linii – ok. 100 km, a modernizowany odcinek linii ok. 33 km). Trasa linii przebiega przez obszar 14 gmin województwa dolnośląskiego (Sulików, Siekierczyn, Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Ruja, Prochowice, Ścinawa, Lubin).

Wykonawca pozyskał już ponad 85% zgód indywidualnych właścicieli na realizację inwestycji na ich nieruchomościach. Rozpoczęcie budowy linii zaplanowano na drugą połowę 2018 roku. Zakończenie robót budowlano-montażowych przewidziane jest na rok 2020.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna