Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Inwestycja celu publicznego

Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna, będąca inwestycją celu publicznego, ma stanowić jeden z filarów bezpieczeństwa elektroenergetycznego województwa dolnośląskiego oraz innych regionów zasilanych energią elektryczną z Elektrowni Turów.

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadanie prowadzone na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 - tekst ujednolicony do pobrania tutaj).

Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami można dowiedzieć się , że inwestycje celu publicznego to m.in.: „budowa i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna, zgodnie z zapisami ustawy, stanowi inwestycję celu publicznego. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.

Budowę linii Mikułowa - Czarna uwzględniono również w Wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna